Βελτίωση του περ. αποτυπώματος των Α/Γ μέσω της εναλλακτικής διαχείρισης στο τέλος του Κύκλου Ζωής

Βελτίωση του περ. αποτυπώματος των Α/Γ μέσω της εναλλακτικής διαχείρισης στο τέλος του Κύκλου Ζωής

Η μετάβαση του ενεργειακού κλάδου στην παραγωγή μέσω ανανεώσιμων πηγών, έχει οδηγήσει στην άνθιση του τομέα της αιολικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα αυτής της άνθισης, οι σημερινές ανεμογεννήτριες είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που κατασκευαζόντουσαν παλαιότερα. Το «αειφορικό» προφίλ της αιολικής ενέργειας ωστόσο απαιτεί τη διασφάλιση ενός συνολικά χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης των Α/Γ, στο οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση των...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Αρθρογραφία