Καταιγίδα “Ελπίδα”

Καταιγίδα “Ελπίδα”

31/01/2022. Ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, Συμπρόεδρος των οικολόγων Πρασίνων μιλά στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο και τον ALPHA RADIO για την διαχείριση της καταιγίδας "Ελπίδα" με τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πρακτικές των προηγούμενων δεκαετιών. Ακούστε εδώ:  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fuser-665020045%2Fdimitris-politopoylos-ston%3Futm_source%3Dalpha989.gr%26utm_campaign%3Dwtshare%26utm_medium%3Dwidget%26utm_content%3Dhttps%25253A%25252F%25252Fsoundcloud.com%25252Fuser-665020045%25252Fdimitris-politopoylos-ston%26fbclid%3DIwAR1o92KcfXwK2LYjAPTRrJZBJIQvLNhdZgtmDjSKiPqA_-kRB4UrQx2JJw0&h=AT1JBGpIDH-GJ74Ijj1EpH3708D7V4WggUUIBJlpHefrHEHmBDq0EYlTF4Q3uU5mjs1pxGOBwiKQ4FZ9wCW2H5mZBRz5F6iyMnB18KzPdZm5ET7zNpyl-i5Mwlwjkc0t4w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-DzycAo1FvGeXeqjmfzsfUpSoCxqPqA8UpzboQU_I1bqR8L77Qa7P2ngGnmvYP1sjDX_Qz_u7EsD5WPuBI52lFsqGaN2_eHXPqKwY7Um2-j7uFNfYdscgbMwsUztgjp1zoEtNfoEsmVKRroeOrgUnGg