Παρατίθεται η  πρόσκληση του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ (HBSGR) Θεσσαλονίκης για το διήμερο εκδηλώσεων,(το πρόγραμμα του οποίου μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: https://gr.boell.org/el/react-programma) :
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Δύο εβδομάδες μας χωρίζουν πια από ένα διήμερο εκδηλώσεων σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, το οποίο προετοιμάζουμε εδώ και μήνες. Η 10η επέτειος λειτουργίας του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα αποτέλεσε απλώς την αφορμή. Οι συνθήκες, όμως, με τις οποίες όλοι/ες ερχόμαστε αντιμέτωποι/ες σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μας υποχρεώνουν να δοκιμάσουμε νέες ιδέες τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική προσέγγιση ζητήματων, για τα οποία θεωρούσαμε πως υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε στις 29 και 30 Ιουνίου και σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος μίας μεγάλης δημιουργικής διαδικασίας. 48 ώρες, 11 εκδηλώσεις, 23 συνεργαζόμενοι φορείς, καλεσμένοι/ες και συμμετέχοντες/ουσες από 7 χώρες… 1 διεθνές συνέδριο, εργαστήρια, έκθεση φωτογραφίας, συμπράξεις με μουσεία, παρουσιάσεις εκδόσεων, βόλτα στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, δημιουργία πάρκου τσέπης, δράση για τη βιοποικιλότητα… Εγγραφείτε στις εκδηλώσεις που επιθυμείτε, η συμμετοχή σε όλες είναι ελεύθερη κατόπιν της εγγραφής σας. Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε!
Μέσα από τις διήμερες εκδηλώσεις μας έχουμε στόχο να στρέψουμε τη συζήτηση πέρα από τις κυρίαρχες αφηγήσεις και να προσδιορίσουμε κάποια απαραίτητα βήματα προς ένα δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και συνυπάρχουμε, οι συνήθειες με τις οποίες παράγουμε και καταναλώνουμε, οι επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας στο φυσικό περιβάλλον, οι δείκτες που καθορίζουν το ρόλο της οικονομίας, είναι θέματα τα οποία η Ελλάδα –όπως και κάθε άλλη χώρα– είναι ανάγκη να επανεξετάσει.
Επισκεφθείτε εδώ τη σελίδα των εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Rethink! Φόρουμ Ιδεών
29 Ιουνίου 2022, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Μ2, 9:30-17:00
είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής
ταυτόχρονη μετάφραση αγγλικά-ελληνικά και αντιστρόφως

Την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, Τετάρτη 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ένα διεθνές συνέδριο το οποίο θα συγκεντρώσει κορυφαίους εμπειρογνώμονες, φορείς λήψης αποφάσεων και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν 4 θεματικές συνεδρίες, ενώ στα διαλείμματα θα υπάρχει δυνατότητα οι συμμετέχοντες να πάρουν μια σύντομη γεύση από χαρακτηριστικά προγράμματα που υποστήριξε το Ίδρυμα την τελευταία χρονιά και να γνωρίσουν στρατηγικούς μας συνεργάτες.

React! Ιδέες στην πράξη
30 Ιουνίου 2022, Στο κέντρο και στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, 9:00-23:00
είσοδος/συμμετοχή ελεύθερη

Τη δεύτερη μέρα, Πέμπτη 30 Ιουνίου, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ θα επιχειρήσει να δείξει πώς οι ιδέες της σύγχρονης πολιτικής οικολογίας, όπως περίπου θα έχουν τεθεί στο συνέδριο, μπορούν να γίνουν πράξη παράγοντας πρακτικά αποτελέσματα για μια βιώσιμη καθημερινότητα. Έτσι, κινητοποιώντας και συντονίζοντας συνολικά άλλους 23 συνεργαζόμενους φορείς, το Ίδρυμα διοργανώνει μαζί τους δέκα εκδηλώσεις σε δέκα διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης (τρεις δράσεις δυτικά, τρεις ανατολικά και τέσσερις στο κέντρο της πόλης).
Το είδος των εκδηλώσεων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία (εργαστήρια, ξεναγήσεις, συζητήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια) ενώ ορισμένες από τις θεματικές είναι η κοινωνική κατοικία, η προστασία της βιοποικιλότητας, η κινητικότητα, η κλιματική κρίση και η ενέργεια, ο συμμετοχικός σχεδιασμός σε επίπεδο γειτονιάς, η ΛΟΑΤΚΙ+ προσφυγική εμπειρία, τα εγχειρήματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως επίσης η τέχνη και η πολιτική δράση στο έργο του Νομπελίστα Χάινριχ Μπελ, το όνομα του οποίου φέρει το Ίδρυμα.

The countdown has begun. Just two weeks to go for a two-day event in various spots in Thessaloniki, which we have been preparing for months. The 10th anniversary of the Heinrich Böll Foundation in Greece was just the occasion. However, the conditions we are all confronted with in a rapidly changing world oblige us to try out new ideas both in theory and in practice when dealing with issues for which we thought there was only one way to approach them. This is what we will attempt to do on 29 and 30 June and we invite you to be part of a big creative process. 48 hours, 11 events, 23 partner organisations, guests and participants from 7 countries… 1 international conference, workshops, a photo exhibition, partnerships with museums, presentations of publications, theatrical and musical events, creation of a pocket park… Sign up for the events you wish to attend, participation in all of them is free upon registration. We are looking forward to welcoming you!

Through our two-day events we are aiming to turn the discussion beyond the dominant narratives in order to identify some necessary steps towards a just, inclusive and sustainable future. Because how we live and coexist, the ways in which we produce and consume, the impact of our behaviour on the natural environment, the indicators that determine the role of the economy, are issues that Greece – like pretty much any other country – needs to rethink.

Visit here the events’ page on our website.

Re-think! Ideas Forum
29 June 2022, Thessaloniki Concert Hall – M2, 9:30-17:00
free entry upon registration
simultaneous interpretation English-Greek and vice versa

On the first day of the events, Wednesday 29 June, an international conference will take place at the Thessaloniki Concert Hall M2, bringing together leading experts, decision makers and representatives of civil society. During the conference there will be 4 thematic sessions, while during the breaks the participants will have the opportunity to get a brief taste of two characteristic programmes supported by the Foundation over the last year and meet strategic partners of ours.

Re-act! Ideas in motion
30 June 2022, Thessaloniki, 9:00-23:00
Free entry/participation upon registration

On the second day, Thursday 30 June, the Heinrich Böll Foundation will attempt to show how the ideas of contemporary political ecology, as they will be put forward at the conference, can be put into practice by producing practical results for a sustainable everyday life. Thus, by mobilising and coordinating a total of 23 other partner organisations, the Foundation is organising ten (10) events with them in ten (10) different spots of Thessaloniki (three activities in the west, three in the east and four in the city centre).
The event format varies (workshops, guided tours, debates, exhibitions, educational games) and some of the themes are social housing, biodiversity protection, mobility, climate crisis and energy, neighbourhood participatory planning, LGBTIQ* refugee experience, Social Solidarity Economy projects, as well as art and political action in the work of Nobel laureate Heinrich Böll, whose name the Foundation bears.

Related Posts