Επιστολή – Ερώτηση εστάλη σήμερα με την υπογραφή των κ.κ. Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα, Δημήτρη Πολιτόπουλου, Συμπροέδρων των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ και Ηλία Παπαθεοδώρου, Οργανωτικού Γραμματέα του κόμματος προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκα, με θέμα τη Διαχείριση Ρυπογόνων Βυθοκορημάτων στη χώρα.

Η επιστολή-ερώτηση προς τον Υπουργό έρχεται ως συνέχεια της ερώτησης που έθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από πρωτοβουλία των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ και με τη συνδρομή της Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, Βούλας Τσέτση, η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Πράσινου ΚόμματοςMargrete Auken για το θέμα της Διαχείρισης Ρυπογόνων Βυθοκορημάτων.

Το ζήτημα αφορά το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής από την υλοποίηση των έργων της ΟΛΠ ΑΕ και ειδικότερα από την απόρριψη βυθοκορημάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε τοξικά βαρέα μέταλλα από τις εργασίες για την επέκταση του λιμένα Πειραιά στο Σαρωνικό. Σύμφωνα με όσα έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας, το έργο υλοποιείται εδώ και αρκετό καιρό χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ακολουθεί η επιστολή που εστάλη στον Υπουργό:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτουμε τα ερωτήματα που θέσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Margerete Auken, Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, για ένα μείζονος σημασίας ζήτημα που αφορά στη Διαχείριση Ρυπογόνων Βυθοκορημάτων.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (απόφαση 2000/532/ΕΚ[1]) τα βυθοκορήματα υπάγονται στον κωδικό ΕΚΑ 170505* (dredging spoil containing hazardous substances) και κωδικό ΕΚΑ 170506 (dredging spoil other than those mentioned in 17 05 05). Σχετικά με την κατηγοριοποίηση και τον διαχωρισμό τους σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα (δηλαδή ουσιαστικά την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα) υπάρχουν σαφείς τεχνικές οδηγίες από την τεχνική καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/C 124/01)[2] σελίδες 7 και 67 έως 122.

Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων, όπως αυτός εφαρμόζεται στην Ελλάδα, η κατηγορία των αποβλήτων βυθοκορήσεων έχει εξαλειφθεί καθώς τα βυθοκορήματα (dredging spoils) μεταφράζονται ως “μπάζα εκσκαφών”.

1. Πως προτίθεται να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρχή της “μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης” και ειδικότερα του κριτηρίου “κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της ανακύκλωσης” (2021/C58/01)[3] στα έργα λιμένων που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά την περίοδο 2021 – 2023 (καθώς στην Ελλάδα έχει “εξαλειφθεί” η κατηγορία των βυθοκορημάτων (ΕΚΑ 170505* & ΕΚΑ 170506 από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων);

2. Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η Επιτροπή σχετικά με τη μη  εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851 στο σκέλος της διαχείρισης των βυθοκορημάτων από την υλοποίηση των έργων της ΟΛΠ ΑΕ, για την επέκταση του λιμένα Πειραιά στο Σαρωνικό, καθώς το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς Πόρους μέσω της DG Regio και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων;

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να απαντήσετε προς τους πολίτες της χώρας μας και προς τα Όργανα των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ τόσο στα παραπάνω ερωτήματα, όσο και στα ακόλουθα ζητήματα:

1. Πόσα έργα νέας κατασκευής και επέκτασης υφιστάμενων λιμένων έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για την περίοδο 2000 έως σήμερα (χρονικό διάστημα κατά το οποίο στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος αποβλήτων χωρίς την ύπαρξη της κατηγορίας των βυθοκορημάτων);

2. Ποιες είναι οι οικολογικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των έργων της ΟΛΠ ΑΕ, και ειδικότερα από την απόρριψη βυθοκορημάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε τοξικά βαρέα μέταλλα από τις εργασίες για την επέκταση του  λιμένα Πειραιά στο Σαρωνικό; Υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο;

Σε αναμονή της απάντησής σας.

Μετά τιμής,

Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα, Συμπρόεδρος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Δημήτρης Πολιτόπουλος, Συμπρόεδρος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Ηλίας Παπαθεοδώρου, Οργανωτικός Γραμματέας των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

_______________________________

[1] ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή́ του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (2000/532/ΕΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά́ τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά́ με την τεχνική́ καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων.

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής. Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της “μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης” στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από το Γραφείο Τύπου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Related Posts