Το Περιβάλλον, απαραίτητο για την επιβίωσή μας, αδιαπραγμάτευτο συλλογικό αγαθό, εργαλείο ευημερίας – Πολιτική ανάσχεσης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ:

  • Υποστηρίζουμε την ανάδειξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών, που συνδέονται με το περιβάλλον και τα δημόσια αγαθά όπως το νερό, ο αέρας και το έδαφος και τα υπερασπιζόμαστε από την εκποίησή τους.
  • Αγωνιζόμαστε για την αναμόρφωση και την εφαρμογή μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής νομοθεσίας για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, που να ανταποκρίνεται στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις.
  • Αναδεικνύουμε ταυτόχρονα την οικονομική διάσταση της περιβαλλοντικής προστασίας, ως παράγοντα ανασυγκρότησης και αναζωογόνησης της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.
  • Διεκδικούμε μια συγκροτημένη πολιτική για το περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή, που θα διαμορφώσει το πλαίσιο για τις πολιτικές σε άλλους τομείς (ενεργειακό, αγροτικό, αναπτυξιακό, τουριστικό, εμπορικό, μεταφορέςκ.ά.).
  • Υποστηρίζουμε την ανάδειξη και διάδοση των πολιτιστικών αξιών της ελληνικής φύσης, και τη διατήρησή της  και για τις μέλλουσες γενιές.
  • Επιμένουμε στη θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση του ρόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων, με όρους διαφάνειας και διαφύλαξης της ανεξαρτησίας τους.

Δάση: πλήρης προστασία του συλλογικού αγαθού

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουμε ότι:

  • Ο δασικός πλούτος της χώρας μας είναι ανεκτίμητος.
  • Η δασοπροστασία οφείλει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας. Τόσο επειδή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και των πολιτών, όσο και επειδή οι καταστροφές των δασών επηρεάζουν τη χώρα, τους πολίτες της και τις μελλοντικές γενιές της οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.
  • Η ορθή και αειφορική διαχείριση με βάση τις αρχές της δασοπονίας μετατρέπουν τα δάση σε έναν πολύτιμο πόρο, που δημιουργεί τοπική και εθνική οικονομική δραστηριότητα, προσφέρει θέσεις εργασίας στην ορεινή κυρίως περιφέρεια, συμβάλλει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και των επαγγελμάτων του πρωτογενούς τομέα και δίνει άλλες προοπτικές ανάπτυξης σε οικονομικά μειονεκτικές περιοχές.

Βιοποικιλότητα: κάτι άγριο και για αύριο

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε έτσι αναγκαία τη διαμόρφωση σειράς ολοκληρωμένων πολιτικών για:

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας (Εθνικών Δρυμών, περιοχών δικτύου Natura 2000, Ramsar κ.ά.).

Πλήρη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης σε όλη την επικράτεια.

Ολοκληρωμένες πολιτικές για τον περιορισμό των επιπτώσεων από το κυνήγι, που προκαλεί σοβαρή υποβάθμιση στο περιβάλλον.  Το κυνήγι περιορίζει τους πληθυσμούς των άγριων ζώων και πτηνών, υποβαθμίζει τη βιοποικιλότητα, διαταράσσει την οικολογική ισορροπία των ενδιαιτημάτων τους (δάση, φυσικά χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα) και αποτελεί ηθική προσβολή προς συναισθανόμενα όντα.

Αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, σε ένα μέλλον με  ξηρασία

Οι κλιματικές αλλαγές και η αλλαγή του κύκλου των βροχοπτώσεων με παράλληλη αύξηση της ζήτησης για περισσότερο καθαρό νερό καθιστά το νερό είδος σε ανεπάρκεια. Η αντίληψη πως το νερό είναι απλά ένας ακόμη διαθέσιμος παραγωγικός πόρος, απειλεί την ύπαρξη της ζωής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Η διαχείριση του νερού πρέπει να γίνεται με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, ως μέρος του αστικού και φυσικού οικοσυστήματος, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και κλείνοντας «βρόγχους», με την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση των επεξεργασμένων λυμάτων και του νερού «δεύτερης» ποιότητας. Αυτό απαιτεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις: προστασία των πηγών από ρυπάνσεις, μακροχρόνια διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, έμφαση στην μείωση της σπατάλης του νερού και τη διαχείριση της ζήτησης, πολιτικές προστασίας του κλίματος για περιορισμό των φαινομένων ξηρασίας και της ερημοποίησης, επανασχεδιασμός των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων με στόχο να ανακυκλώνονται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα καθώς και αξιοποίηση του νερού της βροχής.

Στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση του εδάφους των πόλεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σημασία του νερού,  πέρα από την αισθητική, ο κίνδυνος για πλημμύρες και να λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα για τη βελτίωση της αστικής διαχείρισής του. Είναι απαραίτητη η θέσπιση κατάλληλων νόμων, η απόλυτη εφαρμογή της νομοθεσίας και  η εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τη σημασία του νερού και του περιβάλλοντος.

Προστασία του πλούτου της θάλασσας και των ακτών

Η έντονη και ανεξέλεγκτη αστικοποίηση της παράκτιας ζώνης, η ρύπανση της με αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, η υπεραλίευση και η συνεχιζόμενη ρύπανση των θαλασσών, υποβαθμίζουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των νησιωτικών κοινοτήτων. Η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η διατήρηση του πλούτου των ακτών είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας συνολικά, και όχι μόνο των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.

Όπως κατέδειξαν πρόσφατες έρευνες,  το παγκόσμιο πρόβλημα της μόλυνσης των θαλασσών από το πλαστικό αφορά και τη χώρα μας,. Το πρόβλημα είναι κρίσιμο για το μέλλον των θαλασσών μας και αναγκαία η αλλαγή παραγωγικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουν την προώθηση μιας συνεκτικής, ενιαίας πολιτικής για τη διαχείριση, προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου και της παράκτιας ζώνης.

Κοινωνία χωρίς απόβλητα / Ευθύνη του παραγωγού και του καταναλωτή

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ αντιτίθενται στην καύση ή την ανεπεξέργαστη ταφή των αποβλήτων και αντιπροτείνουν την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίησή τους και μηδενική ταφή απορριμμάτων.

Related Posts