ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΠ

Το οργανωτικό σχήμα των Οικολόγων Πράσινων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ο. ΟΠΚΜ) ακολουθεί τις αρχές της αποκέντρωσης και της οριζόντιας δημοκρατίας που έχουν ενστερνιστεί οι Οικολόγοι Πράσινοι στην Ελλάδα (ΟΠ) καθώς και τα περισσότερα ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα.  Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται στο Καταστατικό των ΟΠ, στην Ιδρυτική Διακήρυξη καθώς και στο πλήθος των Κανονισμών Λειτουργίας που διέπουν τα επίσημα όργανα και γενικά τις διοικητικές δομές των ΟΠ.

Έτσι για παράδειγμα, ανώτατο όργανο των ΟΠΚΜ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που συγκαλείται, δια ζώσης ή στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας διαδικτυακά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.  Το σώμα αυτό, λειτουργεί βέβαια με βάση το καταστατικό των ΟΠ και σε συνεργασία με τα κεντρικά όργανα των ΟΠ, όμως κατά τα άλλα διατηρεί την αυτονομία του και το δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα.  Η Συντονιστική Γραμματεία αποτελείται από 6 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά και έχει ρόλο διεκπεραιωτικό, δηλαδή ρυθμίζει τη λειτουργία της οργάνωσης μεταξύ δύο ΓΣ.  Αποτελείται συνολικά από 4 γυναίκες και 4 άνδρες και επικεφαλής (συντονιστής) τίθεται εναλλάξ άνδρας και γυναίκα.  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι συνήθως ομόφωνες, γίνεται δηλαδή προσπάθεια συγκερασμού των αρχικά διαφορετικών τοποθετήσεων των μελών της Γραμματείας που ενδεχομένως εκφράζουν και διαφορετικές τάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  Στις ελάχιστες περιπτώσεις που αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, οι μειοψηφούντες έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουν την άποψή τους, με τη διευκρίνιση ότι πρόκειται όντως για τη μειοψηφούσα άποψη στους ΟΠΚΜ.  Για να έχουμε, όμως, και μια εικόνα της προσπάθειας ομοφωνίας που γίνεται στην πράξη, τα δύο τελευταία χρόνια και με διαφορετική σύνθεση της Γραμματείας, δεν υπήρξε ούτε μια περίπτωση ανάγκης δημοσιοποίησης άποψης μειοψηφίας.  Τα μέλη της Γραμματείας εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη ΓΣ των ΟΠΚΜ.  Η διάρκεια της θητείας των μελών της Συντονιστικής Γραμματείας των ΟΠΚΜ είναι ετήσια και κάθε μέλος αυτής δεν έχει το δικαίωμα συνεχόμενης επανεκλογής για πάνω από τρία έτη.

Η Π.Ο. των ΟΠΚΜ εκλέγει 4 εκπροσώπους της στο Πανελλαδικό Συμβούλιο των ΟΠ (ΠΣ), το οποίο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος και αποτελείται από 31 εκπροσώπους των Περιφερειακών Οργανώσεων των ΟΠ ανά την Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι των ΟΠΚΜ στο ΠΣ ΟΠ έχουν εκλεχθεί τελευταία φορά το Νοέμβριο του 2021 και η θητεία τους διαρκεί περίπου ένα έτος, δηλαδή κατά το διάστημα μεταξύ της σύγκλησης δύο Πανελλαδικών Συνεδρίων των ΟΠ.

Σημειώνεται ότι το Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων (ΠΣ ΟΠ)  συνεδριάζει περίπου μία φορά ανά 45 ημέρες και αποφασίζει για τα κύρια πολιτικά ζητήματα που απασχολούν το κόμμα. 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται ακόμη δύο βασικές αυτοδιοικητικές οικολογικές παρατάξεις :  Είναι «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ» που από το 2019 συμμετέχει με δύο περιφερειακούς συμβούλους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που συμμετέχει με ένα δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ» επιλέξτε τον σύνδεσμο του τίτλου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΠ

Σε κεντρικό επίπεδο, οι ΟΠ διαθέτουν μια σειρά από όργανα, όπως είναι η Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ, το ανώτατο διεκπεραιωτικό όργανο των ΟΠ) και το Πανελλαδικό Συμβούλιο (ΠΣ, το ανώτατο πολιτικό και αποφασιστικό όργανο των ΟΠ μεταξύ δύο συνεδρίων).  Η ΠΓ είναι 9μελής συνεδριάζει σταθερά μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε χρειαστεί και ασχολείται με τα τρέχοντα ζητήματα του κόμματος σύμφωνα με το καταστατικό, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις πολιτικές αποφάσεις του ΠΣ.   Το ΠΣ αποτελείται από 31 μέλη – εκπροσώπους από όλες τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας,   είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο των ΟΠ για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ετήσιων συνεδρίων, συνεδριάζει συνήθως μια φορά το μήνα και λαμβάνει όλες τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις του κόμματος.   Ακολουθώντας τις γενική αρχή του κόμματος, τα δύο αυτά κεντρικά όργανα των ΟΠ επιδιώκουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους ομόφωνα ή τουλάχιστον με ευρεία πλειοψηφία.

Το θεσμικά ανώτατο όργανο των ΟΠ είναι το ετήσιο Συνέδριο.  Συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο, διαρκεί συνήθως δύο ημέρες και κατά τη διάρκειά του λαμβάνονται όλες οι καίριες και σημαντικές πολιτικές αποφάσεις του κόμματος καθώς και η εκλογή μελών του ΠΣ και της ΠΓ.

Εκτός από τα δύο παραπάνω όργανα, υπάρχουν και διάφορες ακόμη πανελλαδικές δομές του κόμματος, όπως για παράδειγμα τα «Χαρτοφυλάκια» που αποτελούνται μέλη του κόμματος από όλη την Ελλάδα και ασχολούνται εξειδικευμένα με συγκεκριμένα ζητήματα κατ΄ αντιστοιχία των υπουργείων καθώς και το «Πράσινο Ινστιτούτο», που ασχολείται με το επιστημονικό κομμάτι της οικολογίας. 

Εκτός από τα παραπάνω «θεσμοθετημένα» όργανα, υπάρχουν και διάφορες άτυπες ομάδες του κόμματος, όπως πχ οι συναντήσεις συντονιστών των Περιφερειακών Οργανώσεων και Πολιτικών Κινήσεων ΟΠ ανά την Ελλάδα, ομάδες εκδηλώσεων και ομάδες επαφών με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα.