Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ, μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που δεν συνδέει την ανάπτυξη και την ευημερία μόνο με την οικονομική μεγέθυνση, αλλά θέτει ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα, την αειφορία και την ποιότητα ζωής με την καταπολέμηση της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της αποτροπής περαιτέρω περιβαλλοντικών καταστροφών.

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με βάση τις γενικές αυτές αρχές, καταθέτουμε τις προτάσεις μας για τις Πυρόπληκτες περιοχές, δομημένες σε 4 άξονες.

ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ -ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Εξάμηνο οικονομικό βοήθημα για όσους έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στο πλαίσιο του «εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος».
 • Διαβάθμιση κρατικής βοήθειας κατά περίπτωση (για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους), ανάλογα με τον βαθμό καταστροφής, προκειμένου για την επαναλειτουργία/ επανακατοίκησή τους.
 • Εγγυήσεις από το Δημόσιο έως και μερική ή συνολική διαγραφή, όσον αφορά ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
 • Άμεση αναστολή των ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας για ακύρωση δικαστικών αποφάσεων ανά περίπτωση.
 • Δημιουργία ειδικής βαθμίδας ΕΜΜΕΣΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ για επαγγελματικές κατηγορίες που έχουν πληγεί έμμεσα από τις πυρκαγιές (ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ κ.λπ.)
 • Θεσμοθέτηση εφ’ άπαξ αποζημίωσης για τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που συμμετείχαν στην πυρόσβεση και υπέστησαν προσωπική ζημιά (τραυματισμό, ζημιά σε μηχανήματα, καταστροφή σε καλλιέργειες για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών), αλλά και για αυξημένους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού, σε κατοίκους περιοχών που συνέβαλαν στην πυρόσβεση.
 • Δημιουργία Εταιρείας Δημοσίου Δικαίου (στις Περιφέρειες) η οποία να αναλάβει το έργο της άμεσης υποστήριξης της παραγωγής με ζωοτροφές, γεωργικά εφόδια, γεωργικά εργαλεία, προγραμματισμό εκμετάλλευσης για τα εναπομείναντα βοσκοτόπια, οργάνωση εφοδιασμού (logistics), μαζικές αγορές, αντιμετώπιση φαινομένων «μαύρης αγοράς», διαχείριση δωρεών.
 • Αποκλειστική χρήση του ντόπιου δυναμικού στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες εργασίες, ώστε να αντιμετωπισθούν φαινόμενα εσωτερικής μετανάστευσης και περαιτέρω ερήμωσης της υπαίθρου.
 • -ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ- ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Ανά δραστηριότητα (ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΚΤΗΟΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ).
 • Ανά χρονικό ορίζοντα πιθανής επαναλειτουργίας.
 • ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ -ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ

Αφορά όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες που επλήγησαν, αλλά και άλλες δραστηριότητες της περιοχής με προβλήματα, όπως ενδεικτικά η αλιεία.

 • ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ πλάνο (0 έως 5 χρόνια), που αφορά έμμεσες και άμεσες δραστηριότητες που μπορούν με μικρή βοήθεια να επανέλθουν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε τη δημιουργία Τράπεζας Δασών και την κάλυψη εξόδων μετακίνησεων ρητινοκαλλιεργητών και μελισσοκόμων.
 • ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ (περισσότερα από 5 χρόνια), που θα αφορά δραστηριότητες (π.χ. ρητινοκαλλιέργεια) που απαιτούν χρόνια αντιμετώπιση. Το σχέδιο αυτό προτείνουμε να προβλέπει απασχόληση των πυρόπληκτων ώστε να μην μεταναστεύσουν:
  • νέα είδη επαγγελματικής απασχόλησης,
  • αναδιανομή ή παραχώρηση μέρους της εγκαταλειμμένης καμένης αγροτικής γης για νέες παραγωγικές δραστηριότητες και την αναγεννητική γεωργία,
  • καινοτομικές παραγωγικές και τουριστικές εργασίες και ενδυνάμωση των υπαρχουσών με καινοτόμες τεχνολογίες και πλάνο Marketing για τον Τοπικό Τουρισμό (ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΟΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ.λπ.),
 • Aνάπτυξη σχεδίων πρόληψης για όλες τις νέες δραστηριότητες.
 • ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΠΛΑΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο της ανάγκης σχεδιασμού, πέραν των άμεσων μέτρων αποζημίωσης και βιώσιμων πολιτικών με μεγαλύτερο ορίζοντα εφαρμογής για την συγκράτηση των κατοίκων στα χωριά των πληγέντων περιοχών προτείνουμε ένα τρίπτυχο μιας μεσο-μακροπρόθεσμης μεταπυρικής αποκατάστασης με πυρανθεκτικό σχεδιασμό σε: Α) κτήρια, Β) οικισμούς και Γ) τοπία :

Α. Εκσυγχρονισμός κτηριακού τομέα: Χρειαζόμαστε ένα νέο νόμο για την κατασκευή-ανακατασκευή των κτηρίων στις ζώνες μίξης οικισμών-κτηρίων με εύφλεκτη μεσογειακή βλάστηση, σε αντιστοιχία με τον αντισεισμικό νόμο. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες για την κατασκευή και τη χρήση πυρίμαχων υλικών στις κατασκευές, που χρειάζεται να γίνουν υποχρεωτικές, ενώ η χρηματοδότησή τους μπορεί να συνδυαστεί με την ενεργειακή αναβάθμιση και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό στην κατασκευή τους. Ανάπτυξη νέου Προγράμματος «ΠυρΟικονομώ» κατ΄αναλογία του «Εξοικονομώ». Ο νέος νόμος θα είναι στα πλαίσια των αναγκών προσαρμογής στην κλιματική κρίση και μπορεί να αποτελέσει άρθρο του νέου κλιματικού νόμου.

Β. Επανασχεδιασμός οικισμών: Για όλους τους οικισμούς που βρίσκονται σε ζώνη ή περιβάλλονται από εύφλεκτη μεσογειακή βλάστηση, ή έχουν κατασκευαστεί εντός της ή η βλάστηση αυτή εισχωρεί σε αυτούς λόγο αλλαγής της χρήσης γης από αγροτική σε οικιστική, θα χρειαστεί να επανασχεδιαστεί ο τρόπος άμυνας σε έκτακτα φαινόμενα καύσωνα και πυρκαγιών, με χωροθέτηση κρουνών, δεξαμενών και αντιπυρικών μέσων, σχεδίων άμυνας και πυρόσβεσης με κατάλληλη ετήσια εκπαίδευση των κατοίκων, αλλά και έκτακτα σχέδια εκκένωσης. Ιδιαίτερα και αναφορικά με τη βλάστηση χρειάζεται να γίνει υποχρεωτική η χρήση κατάλληλων φυλλοβόλων ή πυρανθεκτικών φυτών σε αυλές, περιαύλιους και κοινόχρηστους χώρους, άλση και περιαστικά δάση για τη μείωση των φαινομένων θερμών σημείων εντός οικισμών (υπάρχει σχετική χρηματοδότηση από το ΤΑΑ και αποτελεί έναν από τους 4 πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα δάση), καθώς και στην περιμετρική ζώνη των οικισμών με τα χωράφια, χώρους αναψυχής κ.ά.

Γ. Διατήρηση και επαναδημιουργία αγροδασικών τοπίων: Βασική μας πρόταση είναι οι «παραγωγικές αναδασώσεις». Η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην επαναδημιουργία του αγροτικού και παραγωγικού δασικού χώρου των πληγέντων περιοχών είναι απαραίτητη. Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων γης, ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου, έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση του δάσους και των εύφλεκτων συχνά θαμνώνων εντός αγρών, λιβαδιών και χωραφιών που κατόπιν καίγονται συμπαρασύροντας στην ολική καταστροφή σημαντικές παρελθούσες οικονομικές δραστηριότητες. Παράδειγμα: Αιωνόβιοι ελαιώνες, οπωρώνες με αρχαίες ποικιλίες δέντρων κ.τ.λ.. Παράλληλα, οδηγούν στη δημιουργία ενός αδιάσπαστου εύφλεκτου τοπίου, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε ανθρώπους και μέσα πυρόσβεσης. Η διατήρηση και επαναδημιουργία αυτού του τοπίου, με την επιδότηση της εγκατάστασης οπωρώνων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι το πρώτο βήμα. Την πρώτη δεκαετία θα πρέπει να υλοποιηθεί η επαναδημιουργία και αποκατάσταση των φυσικών παραγωγικών δασών για την μελισσοκομία και την ρητινοσυλλογή. Η εξασφάλιση από το κράτος της διάθεσης των προϊόντων, φυσικών προσώπων και συνεταιρισμών, θα πρέπει να στηριχθεί, μέχρι να υπάρξει η δυνατότητα αυτόνομης οικονομικής δραστηριότητάς των παραγωγών. Η οικονομική στήριξη είναι αναγκαία με τη χορήγηση άτοκων δανείων που θα αποπληρώνονται από τη διάθεση της παραγωγής τα πρώτα χρόνια. Σε αυτόν τον σχεδιασμό απαιτείται η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας.

Β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Υλοποιήθηκαν από τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ μέχρι τη ΔΕΘ:

 1. Τα θέματα των αποζημιώσεων, η δυνατότητα κατάλληλου ανασχεδιασμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας, η ενεργοποίηση άλλων χρηματοδοτικών μέσων (Περιφερειακό Ταμείο, ΚΑΠ κ.ά.) και η πρότασή μας για μια πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πράσινων σχετικά με τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Ταμείο Πληγέντων από την Κλιματική Κρίση», αντίστοιχα με εκείνο της Πολιτικής Προστασίας.
 2. Δημιουργία ομάδας εργασίας για την σύνταξη ενός σχεδίου νόμου αντιπυρικής κατασκευής και προστασίας κτηρίων
 3. Εύβοια WATCH! Επιστολή των Συνεκπροσώπων των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, μετά από απόφαση του ΠΣ, προς τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης (και σε δεύτερη φάση της επιστημονικής κοινότητας) για τη δημιουργία Επιτροπής -Οργανισμού με σκοπό την παρακολούθηση όλων των κρατικών ενεργειών σε σχέση με τα ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ,  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΕΙΩΝ, ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΛΑΝΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ για την περιοχή.

Στην επιστολή ζητείται να συνεισφέρει ο κάθε κομματικός μηχανισμός με εξειδικευμένα άτομα από κάθε ειδικότητα τα οποία θα μπορούν να ελέγχουν την πορεία των έργων κάθε φάσης και να συνεδριάζουν μηνιαία ώστε να εκδίδεται ένα Δελτίο Ελέγχου και Προόδου  των έργων, στο οποίο θα αξιολογούνται η σκοπιμότητα παρεμβάσεων και κονδυλίων και οι ελλείψεις και θα προτείνονται επιστημονικές λύσεις σχετικά με την ταχύτητα και την καινοτομία των παρεμβάσεων και τη συμβολή τους στη στρατηγική μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Στον Οργανισμό θα κληθούν να συμμετέχουν οι ντόπιοι και περιφερειακοί φορείς με τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για γρήγορη επαναφορά στην κανονικότητα μέσα από συνθήκες πολιτικής σύγκλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Διαφορετικά, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να επικρατήσουν πελατειακές συνθήκες που ο συνήθης ανταγωνισμός θα καθυστερήσει έως και θα ακυρώσει τα έργα με κορυφαίο παράδειγμα την αντίστοιχη καταστροφή στο νομό Ηλείας.

Αντίστοιχες κινήσεις μπορούν να γίνουν για όσες περιοχές επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, όπως στην Αττική, την Ηλεία, έτσι ώστε μελλοντικά να δημιουργηθεί ο πολιτικός θεσμός του ΑΜΕΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ καταθέτουμε επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για έναν διαφορετικό δρόμο ανάταξης των πληγέντων περιοχών. Ενδεικτικά οι προτεραιότητες μας είναι:

 1. Ενεργειακή Μετάβαση για καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας
 2. Κυκλική Οικονομία για την δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας
 3. Έμφαση στην αγροδιατροφή και αξιοποίηση ποικιλίας Δασικών Προϊόντων
 4. Κοινωνική, Αλληλέγγυα και Συνεργατική Οικονομία
 5. Βιωσιμότητα των μεταφορών και των μετακινήσεων με ολιστικό πλάνο
 6. Πολιτική απασχόλησης ενεργητική και πράσινη
 7. Φορολογική πολιτική

1. Για την Ενεργειακή Μετάβαση

Νέος χωροταξικός σχεδιασμός που θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα, τα τοπία και τα ιστορικά μέρη, με έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες, την αυτοπαραγωγή ενέργειας και τη μέγιστη εξοικονόμηση.

Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ πρέπει να γίνουν κυρίως από συνεταιριστικές επιχειρήσεις με ισορροπημένο μείγμα αιολικής, ηλιακής, βιομάζας, βιοαερίου και γεωθερμίας και όχι από υπερσυγκέντρωση αιολικών. Οπωσδήποτε έξω από προστατευόμενές περιοχές.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ δικαιωνόμαστε για μία ακόμα φορά όταν εδώ και πολλά χρόνια προειδοποιούμε ότι οι υποτιθέμενοι υδρογονάνθρακες στον βυθό της Μεσογείου δεν είναι τοξικοί μόνο για τα ψάρια και το περιβάλλον αλλά και για την γεωπολιτική σταθερότητα και την ευημερία των λαών μας. Όσοι θεωρούσαν ότι εάν βρούμε υδρογονάνθρακες τα συμφέροντα των πολυεθνικών κολοσσών θα γίνουν ασπίδα προστασίας ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα, θα έπρεπε τώρα να ζητούν δημόσια συγνώμη. Συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες με κοιτάσματα: Γεωπολιτική αστάθεια, πόλεμοι και απειλές. Η Ελλάδα πληρώνει ήδη και θα πληρώσει ακόμη περισσότερα λόγω της έντασης με την γείτονα, σε νέο οπλισμό, από όσα θεωρεί ότι θα κερδίσει από τις εξορύξεις. Αμφιβάλουμε εάν θα κερδίσει κάτι δεδομένου ότι οι υδρογονάνθρακες απαξιώνονται παγκοσμίως όσο η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ γίνεται φτηνότερη και το κόστος των ρύπων ακριβότερο. Θα πληρώσουμε λοιπόν πολύ ακριβά τα συμφέροντα των εξορυκτικών πολυεθνικών και του στρατιωτικο-πολιτικού συμπλέγματος που τις υποστηρίζει στην περιοχή μας, ενώ οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας μας, Πρωτογενής τομέας και Τουρισμός, βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

2. Για την πραγματική στροφή στην κυκλική οικονομία.

Αναδιοργάνωση του συστήματος ανακύκλωσης και παροχή ουσιαστικών κινήτρων για τους πολίτες και τους ΟΤΑ – μέσα από την εφαρμογή στην πράξη του «Πληρώνω Όσο Πετάω». Με φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που παράγουν νέα υλικά από τα ανακυκλούμενα, προβλέψεις για πράσινες προμήθειες από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, αλλά και σημαντική μείωση ΦΠΑ στις επισκευές, έως και μηδενισμό. Σημαντική διάσταση επίσης αποτελεί η ανακύκλωση-επανάχρηση υλικών από καθαιρέσεις κτιρίων, ειδικά στις πυρόπληκτες περιοχές.

3. Αγροδιατροφή και αξιοποίηση ποικιλίας Δασικών Προϊόντων

Στήριξη την στροφής του πρωτογενούς τομέα στην ποιότητα, την εξωστρέφεια, την κατοχύρωση του ελληνικού σήματος, αλλά και την ανάδειξη  καινοτόμων προϊόντων, όπως τα παράγωγα από τα αρωματικά φυτά, τα μανιτάρια και άλλα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα με αξιοποίηση της έρευνας και νέων τεχνολογιών

Ριζικός ανασχεδιασμός πολιτικών με βάση την αρχή “από τη γειτονιά στον πλανήτη και για όλα του τα πλάσματα” που επιβάλλει μείωση της κατανάλωσης ζωικών πρωτεϊνών στον αναπτυγμένο κόσμο, τη μεγαλύτερη σύνδεση των ενισχύσεων με την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων.

Με ιδιαίτερο βάρος στην τοπική παραγωγή με ποιότητα και προστασία πόρων, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό.

Με την απαγόρευση μέσω νομοθετικής πράξης των μεταλλαγμένων και των επικίνδυνων χημικών φαρμάκων, όπως τα παράγωγα της γλυφοσάτης.

Επιτακτικός είναι και ο νέος βιώσιμος σχεδιασμός για την Αλιεία και την προστασία των ιχθυαποθεμάτων που έχει εξαγγελθεί με έμφαση στην παράκτια αλιεία και τον δραστικό περιορισμό αλιείας με συρόμενα μέσα.

Η δασοπονία θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερο από 1-2% στο ΑΕΠ, ενώ σήμερα συνεισφέρει λιγότερο από 0,2% σύμφωνα με τις προβλέψεις από την άμεση εφαρμογή της 20ετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση που έχει ψηφιστεί το 2018 και εγκαταλείφθηκε έκτοτε.

4. Για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ επιμένουμε για την ΚΑΛΟ, που δίνει δυνατότητες για αυτορρύθμιση και δημοκρατία στην εργασία. Σε περίοδο που ο στόχος είναι η γρήγορη παρέμβαση στην απασχόληση, η ΚΑΛΟ αποτελεί τη σύγχρονη βιώσιμη απάντηση στις μεγάλες επενδύσεις, καθώς αξιοποιεί στον αντίποδα τα μικρά οικογενειακά κεφάλαια και το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο. Απαιτείται αλλαγή και επιτάχυνση ώστε οι δράσεις και οι νέοι σχεδιασμοί να υπερβούν τη μέχρι τώρα αμφιλεγόμενη και φοβική στάση απέναντι τον τομέα.

Επίσης θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη προτεραιότητα για την διείσδυση της ΚΑΛΟ στον πρωτογενή τομέα, στην αξιοποίηση σχολαζουσών γαιών, τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την ενεργειακή εξοικονόμηση και παραγωγή από ΑΠΕ, αλλά  και την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

5. Για τη βιωσιμότητα των μεταφορών

Επιτάχυνση κατασκευής και αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου.

6. Πολιτική απασχόλησης ενεργητική και πράσινη

Στήριξη των πράσινων θέσεων στην αγορά εργασίας. Τη σταθερή στροφή από την επιδότηση της ανεργίας στην ενίσχυση της μόνιμης και αξιοπρεπούς απασχόλησης.

Θεσμοθέτηση του βασικού εγγυημένου εισοδήματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με πιλοτική εφαρμογή στις πυρόπληκτες περιοχές. Σε μια πρώτη φάση οριζόντια για όλους τους νέους, χωρίς διακρίσεις, δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

7. Για τη φορολογική πολιτική

Φορολογική πολιτική που θα συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση με βιώσιμη κατεύθυνση, θα προστατεύει το περιβάλλον, θα ενισχύει την αποκέντρωση, θα στηρίζει κατά προτεραιότητα παραγωγικές επιχειρήσεις προϊόντων κάλυψης βασικών αναγκών επιχειρήσεις και άτομα στους τομείς μόρφωσης και πολιτισμού, θα λειτουργεί αναδιανεμητικά με διαφάνεια και στήριξη των ασθενέστερων.

Ειδικά κίνητρα για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά και τις ορεινές περιοχές, με στόχο την επιστροφή νέων και τη δημογραφική ανάκαμψη των περιοχών.

Related Posts